do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

DEFINICJE

użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;

Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu i internetowego palucosmetics.com

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod palucosmetics.com za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 4mass S.A a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem palucosmetic.com prowadzony przez 4MASS Spółka

Akcyjna z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 2, 05-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000699821, z pokrytym w całości

kapitałem zakładowym wynoszącym 3.136.650,00 złotych NIP: 5242687753 REGON: 141987652 - zwana w Regulaminie 4MASS S.A.

    2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    3. Sklep internetowy, działający pod adresem palucosmetic.com prowadzony jest przez 4MASS S. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

        ◦ zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

        ◦ warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

        ◦ warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

        ◦ zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

    4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej; minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

    5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

    6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 4MASS S.A zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

    7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 4MASS S.A oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

    8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.

    9. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

    10. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

    11. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez 4mass S.A. z siedzibą pod adresem Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin na podany w zamówieniu adres mailowy. W przypadku zmiany danych wskazanych w zamówieniu zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

    1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

    2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

    3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

    4. 4MASS S.A może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, że skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

        ◦ podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

        ◦ dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

        ◦ dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez 4MASS S.A za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 4MASS S.A

    5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 4MASS S.A

    6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

    7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

        ◦ niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

        ◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

        ◦ niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

        ◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 4mass S.A

        ◦ korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

        ◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

    8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

    1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową palucosmetics.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

    2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

    3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji, jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

    4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

    5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

        ◦ przedmiotu Zamówienia,

        ◦ jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

        ◦ wybranej metody płatności,

        ◦ wybranego sposobu dostawy,

        ◦ czasu dostawy.

    6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

    7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 4MASS S.A. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

    8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

    9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 4.8.

    10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

    11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.

 

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

    1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich - istnieje możliwość zmiany na euro - i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.

    2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

    3. Klient ma możliwość uiszczenia wpłaty:

        ◦ przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego podanego na stronie sklepu 

        ◦ płatnością w systemie PayU – przelew natychmiastowy

        ◦ zapłatą kartą płatniczą PayPal – przelew natychmiastowy

        ◦ przelew natychmiastowy, blik- operator Blue Media

        Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

        Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

        Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

        W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek                  bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

    4. Płatność za zamówione Towary powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

    5. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny osobie doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.

    6. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

    7. Dostarczony Towar pozostaje własnością 4Mass S.A do chwili całkowitej zapłaty.

 

DOSTAWA

 

    1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu lub Punktu odbioru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Dostawa i płatności.

    2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za granicą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, dostępny w opcjach wysyłki.

    3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

    4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

    5. Czas kompletowania towaru wynosi 1-2 dni roboczych, w przypadku trwania promocji czas może wydłużyć się do 7 dni roboczych. Na czas kompletowania towaru nie składa się czas dostarczenia towaru przez przewoźnika.

    6. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

    7. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się nieaktualny – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

    8. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.

    9. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: reklamacje@palucosmetics.com

    10. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: reklamacje@palucosmetics.com

     Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Czas i koszty dostawy.

    11. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

    1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.

    2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

    3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

    4. Aby odstąpić od umowy Konsument powinien przygotować produkty oraz uzupełnić formularz zwrotu dostępny na stronie a następnie wysłać przesyłkę ze zwracanym towarem na adres:

MAGAZYN 4MASS S.A

ul. Tartaczna 29

26-600 Radom

    5. Firma 4MASS S,A zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia przesyłek wysłanych za pobraniem, usługą „e-przesyłka” lub paczkomatami.

    6. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący.

    7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

    8. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu w magazynie.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

    1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien przygotować produkty oraz uzupełnić formularz reklamacyjny dostępny na stonie, a następnie przesłać wraz z zdjęciami na adres reklamacje@palucosmetics.com. W formularzu powinny zostać uwzględnione poniższe informacje:

numer zamówienia którego dotyczy reklamacja

reklamowany produkt

zdjęcie reklamowanego produktu

opis wady reklamowanego produktu

    2. Klient może zostać poproszony o zwrot reklamowanego towaru do siedziby firmy.

    3. W przypadku uszkodzenia produktu powstałego w transporcie powyższą dokumentację należy wysłać w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze od otrzymania przesyłki na adres:

MAGAZYN 4MASS S.A

Ul. Tartaczna 29

26-600 Radom

    4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia mailowego lub zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

    5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep (nie dotyczy wysyłek zagranicznych. Wówczas zwracana jest wartość reklamowanych produktów).

    6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

    1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest 4Mass S.A

    2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

    3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu, którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem:

    4. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

    2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

    3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

    4. Klient akceptuje regulamin przy każdorazowym zamówieniu tym samym, sklep nie wysyła bezpośrednio do klientów informacji o zmianach w regulaminie.

    5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie jednego dnia od publikacji na stronie sklepu.

 

Promocje Zobacz wszystkie
PALU Lakier hybrydowy Hollywood R4/11g
PALU Lakier hybrydowy Hollywood R4/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy FALL IN TORONTO T7/11g
PALU Lakier hybrydowy FALL IN TORONTO T7/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy FALL IN TORONTO T2/11g
PALU Lakier hybrydowy FALL IN TORONTO T2/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy Amsterdam AM8/11g
PALU Lakier hybrydowy Amsterdam AM8/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy Moscow BL1/11 g
PALU Lakier hybrydowy Moscow BL1/11 g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy Vienna VI01/11g
PALU Lakier hybrydowy Vienna VI01/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy Vienna VI02/11g
PALU Lakier hybrydowy Vienna VI02/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
PALU Lakier hybrydowy Vienna VI03/11g
PALU Lakier hybrydowy Vienna VI03/11g
24,99 zł 20,00 zł
szt.
Bestsellery
PALU Top Coat No Wipe/ 11g
PALU Top Coat No Wipe/ 11g
32,00 zł
szt.
PALU Baza Maxi/ 11g
PALU Baza Maxi/ 11g
32,00 zł
szt.
PALU Builder Gel Cover/50g
PALU Builder Gel Cover/50g
79,00 zł
szt.
PALU Baza Rubber 4/ 11 g
PALU Baza Rubber 4/ 11 g
32,00 zł
szt.
PALU Builder Gel Cover/30g
PALU Builder Gel Cover/30g
59,00 zł
szt.
PALU Baza Rubber 11/ 11 g
PALU Baza Rubber 11/ 11 g
32,00 zł
szt.
PALU Builder Gel Pink/50g
PALU Builder Gel Pink/50g
79,00 zł
szt.
PALU Baza Rubber 1/11 g
PALU Baza Rubber 1/11 g
32,00 zł
Waluty

Infolinia:

538 99 44 33

bezpieczenstwo
Produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości. Produkcja zgodna z GMP.
dermatologia
Przeprowadzamy badania dermatologiczne dla wszystkich produktów pod nadzorem lekarza dermatologa.
jakosc
Nasze produkty posiadają pełną ocenę bezpieczeństwa.
cosmeticgrade
Korzystamy z surowców pochodzenia europejskiego z grupy Cosmetic Grade.
prawo
Produkcja zgodna z obowiązującymi podstawami prawnymi dotyczącymi produktów kosmetycznych.
prawo
Stale się rozwijamy i podnosimy jakość naszych usług. Produkujemy zgodnie z normą ISO 22716.
technologie
W produkcji cenimy nowe technologie i sprawdzone rozwiązania. Wszystko po to, aby oferować produkty innowacyjne i niezawodne.
opinia
Jesteśmy dla stylistek, które wiedzą, że ich opinia jest dla nas najważniejsza.
bezpieczenstwo
Tak jak Wy kochamy kolory i nieskazitelny wygląd paznokci, a gwarancja zadowolenia Twoich klientek, to dla nas priorytet.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium