REGULAMIN PROGRAMU 4MASS

§1. Postanowienia ogólne
1.    Poniższy regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sieci sprzedaży bezpośredniej produktów firmy 4MASS Spółka Akcyjna 
2.    4MASS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963  Warszawa, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000699821, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.136.650,00 złotych NIP: 5242687753 REGON: 141987652 - zwana dalej 4MASS
3.    Osoba przystępująca do PROGRAMU 4MASS oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
4.    Przystąpienie do PROGRAMU 4MASS nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, oprócz kosztów zakupu towarów i usług oferowanych przez 4MASS S.A. 

§2. Definicje

1.    Konsultant – podmiot (osoby fizyczne w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa lub osoby prawne – utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami) związany ze spółką 4MASS umową o uczestnictwo w PROGRAMIE 4MASS, który odbył szkolenie w celu osiągnięcia korzyści finansowych o statusie innym niż Klient.
2.    Klient (Odbiorca) – podmiot (osoba fizyczna w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa lub osoby prawne – utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami) zarejestrowany w PROGRAMIE  4MASS, w celu nabywania produktów na własny użytek i nie świadczenia żadnych usług na rzecz 4MASS. Klient ma prawo do zakupu towaru na własne potrzeby bez zakładania działalności gospodarczej, z rabatem przysługującym zarejestrowanym Klientom 4mass.
3.    Lider – Konsultant, który posiada strukturę sprzedaży, tzn. posiada zarejestrowanego poprzez swój link aktywacyjny Konsultanta lub Klienta.
4.    Link aktywacyjny – indywidualny numer w systemie PROGRAMU 4MASS, dzięki któremu Konsultant może rejestrować inne osoby lub podmioty prawne w swojej strukturze sprzedaży i korzystać z ich zakupów do budowania swoich korzyści wynikających z PROGRAMU 4MASS.
5.    Plan Marketingowy PROGRAMU 4MASS – dokument w formie pisemnej określający zasady i warunki osiągania kolejnych poziomów efektywności oraz naliczania prowizji dla Konsultantów.
6.    Umowa DYSTRYBUCYJNA (umowa o uczestnictwo w sieci sprzedaży) – umowa umożliwiająca Konsultantowi (osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego) pobieranie prowizji w formie wynagrodzenia wynikającego ze sprzedaży realizowanej przez jego strukturę, a wyliczaną w oparciu o plan marketingowy PROGRAMU 4MASS
7.    Katalog – opis produktów 4MASS wraz ze wskazaniem ich cen katalogowych z zastrzeżeniem, iż nie stanowi on oferty w znaczeniu przepisów kodeksy cywilnego.
8.    Cena katalogowa – cena ustalona i publikowana przez 4MASS w oficjalnym sklepie internetowym oraz katalogu
9.    Cena Konsultanta – cena po jakiej Konsultant kupuje produkty w PROGRAMIE 4MASS
10.    Cena Klienta – cena po jakiej Klient kupuje produkty w PROGRAMIE 4MASS
11.    Prowizja – kwota jaką ma możliwość otrzymać Konsultant z tytułu uzyskania określonego w Planie Marketingowym poziomu procentowego. Prowizja może być rozliczona w zależności od formy prawnej Konsultanta:
a)    Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w formie rabatu na produkty 4MASS; 
b)    Dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie rabatu na produkty 4MASS lub wynagrodzenia. 
Firma 4MASS prowadzi rozliczenia miesięczne. Prowizja wynikająca z Planu Marketingowego w danym miesiącu obrotowym jest naliczana na podstawie złożonych i zapłaconych zamówień (faktur lub paragonów fiskalnych). Do 15 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym w Informatycznym Systemie Ewidencji PROGRAMU 4MASS zostanie przedstawiona, zweryfikowana przez 4MASS prowizja a następnie uprawniony Konsultant, który wybrał formę rozliczenia prowizyjnego poprzez wynagrodzenie, będzie mógł pobrać wygenerowaną przez system PROGRAMU 4MASS fakturę, na podstawie której do 30 dnia kalendarzowego tego miesiąca otrzyma przelew środków z tej faktury na swoje konto.
W przypadku wybrania systemu rozliczeń w formie rabatu, uprawniony Konsultant będzie mógł wykorzystać prowizję po upływie jednego miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane w danym miesiącu środki przechodzą automatycznie na kolejny miesiąc. Niemniej Konsultant zobowiązany jest do wykorzystania zgromadzonych środków w danym roku obrotowym najpóźniej do dnia 31 stycznia następującego po roku rozliczeniowym.
12.    Regulamin – niniejszy Regulamin 4MASS stanowiący integralną część Umowy Dystrybucyjnej.

§3. Przystąpienie do PROGRAMU 4MASS
1.    Konsultantem lub Klientem w PROGRAMIE 4MASS może zostać: 
a)    osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat - w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa;
b)    osoba prawna - utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c)    jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną która zostanie zarekomendowana przez uczestniczącego w sieci sprzedaży Konsultanta (Lidera) lub złoży firmie 4MASS ofertę przystąpienia do PROGRAMU 4MASS poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online na stronie internetowej.
2.    Warunkiem przystąpienia do PROGRAMU 4MASS jest zaakceptowanie niniejszego REGULAMINU  i wprowadzenia danych Kandydata do Informatycznego Systemu Ewidencji Konsultanta firmy 4MASS.
3.    4MASS może odmówić zawarcia umowy w przypadku, gdy Kandydat na stanowisko Konsultanta:
a)    posłużył się nieprawdziwymi danymi osobowymi;
b)    uczestniczył w PROGRAMIE 4MASS i został usunięty z niego na skutek naruszenia jego   warunków.

§4Czynności i Uprawnienia Konsultanta

1.    Przystępując do PROGRAMU 4MASS, Konsultant zobowiązuje się do przestrzegania zasad działalności, zgodnie z aktualną polityką firmy.
Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane w trakcie szkoleń, na oficjalnej stronie internetowej firmy oraz w dodatkowych publikacjach.
2.    Konsultant ma obowiązek zapoznawania się na bieżąco ze zmianami dotyczącymi zasad współpracy oraz funkcjonowania firmy.
3.    Konsultant może posiadać tylko jeden unikalny numer ewidencyjny w Informatycznym Systemie 4MASS.
4.    Umowa Dystrybucyjna jest zawarta z podmiotem, który jest jej stroną i działa w imieniu własnym, nie może wiec być scedowana lub przeniesiona na osobę trzecią bez pisemnego pozwolenia 4MASS S.A.. Wyjątek stanowią następujące sytuacje, gdy stroną takiej czynności jest:
a)    współmałżonek;
b)    wspólnik spółki osobowej lub cywilnej;
pod warunkiem, że żadna z powyższych osób nie została uprzednio pozbawiona praw Konsultanta za naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Spółki 4MASS po złożeniu przez Konsultanta wniosku w przedmiotowym zakresie.
5.    Wspólnik spółki osobowej lub cywilnej, który został zgłoszony w umowie jako prowadzący wspólną działalność na stanowisku Konsultanta ma możliwość kontynuowania współpracy z 4MASS, jeśli dotychczasowy Konsultant działający w ramach tej samej Umowy Dystrybucyjnej rozwiązał umowę uczestnictwa lub zmarł.
6.    W przypadku zmiany danych osobowych lub formy działalności gospodarczej przez Konsultanta należy niezwłocznie poinformować o tym Spółę 4MASS składając stosowny wniosek (Formularz zmiany danych).
7.    Konsultant ma obowiązek prowadzenia dokumentacji sprzedaży i ewidencji księgowej zgodnie z etyką zawodową oraz obowiązującymi wymogami prawno – podatkowymi.
8.    W każdym kolejnym roku uczestnictwa w PROGRAMIE 4MASS (począwszy od daty przystąpienia) należy dokonać zakupu punktowanego produktu 4MASS, aby umowa nie wygasła.
9.    Zakazane jest zachęcanie przez lub nakłaniacie innego Konsultanta do zmiany LIdera, jak również wspomaganie takiej procedury.
10.    W przypadku stwierdzenia przez 4MASS, iż zaszły nieprawidłowości w strukturze, Konsultant może zostać wykluczony z PROGRAMU 4MASS. 
11.    Konsultant jest zobowiązany do terminowego odbioru zamawianych przesyłek i regulowania należności a w przypadku nie odebr ania zamawianego towaru do poniesienia konsekwencji tj. zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych z tego tytułu przez 4MASS. 4MASS zastrzega sobie prawo do potrącenia powyższych kosztów z prowizji należnej Konsultanta.
12.    Konsultant nie jest pracownikiem firmy 4MASS. W związku z tym nie jest on upoważniony do podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Spółki, w    szczególności do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Konsultant nie może używać nazw i określeń, które w jakikolwiek sposób sugerowałyby, że jest on pracownikiem, pełnomocnikiem bądź osobą działającą w imieniu lub na rzecz Spółki 4MASS. Konsultant prowadzący sprzedaż produktów działa we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot gospodarczy.
13.    Podczas sprzedaży lub promocji produktów 4MASS Konsultant może posługiwać się znakiem firmowym 4MASS jedynie na zasadach uzgodnionych ze Spółką.
14.    Konsultant zobowiązany jest do prowadzenia działalności dystrybutorskiej w sposób etyczny. Informacje na temat produktów, cen oraz ich właściwości należy przekazać klientowi w sposób rzetelny i uczciwy zgodny z danymi otrzymanymi od 4MASS, zawartymi w aktualnych materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w błąd nabywców produktów.
15.    Konsultant powinien sprzedawać produkty w cenie katalogowej, przy czym ceny te nie dotyczą okresowych promocji.
16.    Konsultant nie ma zagwarantowanego określonego dochodu, żadnego poziomu zysku czy efektywności przedsiębiorstwa. Zarobki Konsultanta pochodzą z efektywnej realizacji Planu Marketingowego produktów 4MASS .
17.    Konsultant nie posiada wyłączności do prowadzenia działalności w żadnym z regionów, w których ma uprawnienia do działania.
18.    Konsultant nie może wykorzystywać sieci sprzedaży 4MASS do sprzedaży produktów innych firm. Zakazane jest świadczenie usług reklamowych i marketingowych na rzecz innych przedsiębiorstw.
19.    4MASS oświadcza, iż literatura Spółki (w rozumieniu prawa autorskiego) nie może być powielana bez pisemnego zezwolenia. Zakazane jest rozpowszechnianie logotypów produktów należących do 4MASS, grafiki, zdjęć oraz literatury bez zgody Spółki.

§5. Naruszenie Obowiązków Konsultanta

1.    Firma 4MASS zastrzega sobie prawo do użycia następujących sankcji: 
a)    Pozbawienie prawa do rekomendowania nowej osoby na stanowisko Konsultanta;
b)    Czasowe zawieszenie Umowy Dystrybucyjnej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; 
c)    Pozbawienia prawa uczestnictwa w kursach, szkoleniach oraz wyjazdach integracyjnych;
d)    Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i wykreślenie Konsultanta z Systemu Ewidencji Konsultantów 4MASS w przypadku, gdy Konsultant narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Planu Marketingowego lub inne obowiązujące zasady działania w PROGRAMIE 4MASS ustalone przez 4MASS ogłoszone i znane.

§6. Ochrona danych osobowych
I. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    4MASS S.A. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, a powierzonych do przetwarzania na podstawie poniższych postanowień.
2.    Na podstawie art. 31 Ustawy, 4MASS S.A. powierza Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie, a Konsultant zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Ustawie, a w szczególności przestrzegać przepisów rozdziału 5 Ustawy.
3.    Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez 4mass S.A., o którym mowa w pkt. 2 powyżej, obejmuje dane osobowe niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. 
4.    Celem przetwarzania danych przez Konsultanta jest realizacja postanowień niniejszego Regulaminu. 
5.    Konsultant jest zobowiązany w szczególności do:
A)    wykorzystania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym opisanym w niniejszym Regulaminie,
B)    niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym udostępnieniem danych osobowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
C)    niezwłocznego zwrócenia powierzonych danych osobowych po ustaniu członkostwa w sieci sprzedaży 4MASS oraz usunięcia tych danych ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez Konsultanta dla realizacji celu określonego w niniejszym Regulaminie.
6.    4MASS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Konsultanta sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Konsultant ma obowiązek umożliwienia 4MASS przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po wezwaniu.
7.    Konsultant zobowiązuje się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem 4MASS dotyczącym przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszego Regulaminu danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych u Konsultanta.
8.    4MASS upoważnia Konsultanta do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z Konsultantem na podstawie umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzania danych osobowych.
9.    4MASS oraz Konsultant zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
10.    4MASS ma prawo usunąć Konsultanta z sieci sprzedaży 4MASS, gdy Konsultant:
a)    wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
b)    powierzył przetwarzanie danych osobowych (powierzenie dalsze) osobie trzeciej bez zgody 4mass,
c)    pomimo wezwania nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
11.    4MASS nie jest odpowiedzialna za zobowiązania Konsultanta wobec osób trzecich wynikające z przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszym Regulaminem ani za zobowiązania Konsultanta wobec osób, które ten upoważnił do przetwarzania danych.
         II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Dane osób fizycznych pozyskane w trakcie oraz w związku z rejestracją w sieci sprzedaży 4mass są zbierane do zbioru danych zarejestrowanego w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod odpowiednim numerem księgi o nazwie „Baza danych Konsultantów PROGRAMU 4MASS”.
2.    Administratorem danych przetwarzanych w zbiorze danych „Baza danych Konsultantów PROGRAMU 4MASS” jest 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 5 lok.52.
3.    Celem przetwarzania przez 4MASS danych osobowych jest organizacja i zapewnienie funkcjonowania PROGRAMU 4MASS na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
4.    Z zastrzeżeniem, wykorzystania danych wyłącznie w celu kontaktowym, dane mogą być udostępniane innym Konsultantom współpracującym z 4MASS S.A..
5.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6.    Każdemu członkowi PROGRAMU 4MASS przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji w PROGRAMIE 4MASS.
4mass przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie uczestnictwa w PROGRAMIE 4MASS w celu stworzenia profilu Konsultanta. Ww. proces przetwarzania danych ma na celu przygotowanie oferty produktów 4MASS uwzględniającej preferencje zakupowe Konsultanta. Konsultant może wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych w związku z procesem profilowania.

§7.  Ustanie członkostwa w PROGRAMIE 4MASS i  rozwiązanie Umowy DYSTRYBUCYJNEJ
1.    Konsultant ma prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w dowolnym czasie rozwiązać Umowę DYSTRYBUCYJNĄ z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia na adres 4MASS, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. 
2.    Klient/Konsultant ma prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z produktami 4MASS, zestawem startowym lub innymi materiałami, odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej tej konkretnej zawartości przesyłki, pod warunkiem dokonania zwrotu nienaruszonego towaru na własny koszt. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać zgłoszone do 4MASS przed upływem 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wszystkie punkty naliczone za sprzedaż towaru objętego odstąpieniem od umowy sprzedaży zostaną anulowane i odliczone od obrotu wszystkim pozostałym uczestnikom danej struktury, którym te punkty zostały wcześniej naliczone.
3.    W przypadku rozwiązania Umowy Dystrybucyjnej, Konsultant ma prawo do zatrzymania wszelkich prowizji wypłaconych zgodnie z warunkami umowy o ile prowizje nie zostały naliczone za produkty 4MASS podlegające zwrotowi. Korekta prowizji Konsultanta w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży i zwrotem towaru dokonywana będzie w miesiącu, w którym 4MASS otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
§8. Postanowienia końcowe
1.    4MASS zastrzega sobie prawo do dokonania zmian z niniejszym Regulaminie bez konieczności zawierania aneksów. O wszelkich zmianach Konsultant zostanie poinformowany na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany podczas rejestracji w PROGRAMIE 4MASS.
2.    Konsultant ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na proponowane zmiany w niniejszym Regulaminie, w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia w przedmiotowym zakresie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany na stronie rezygnacja@4mass.com.pl.   Brak pisemnego oświadczenia będzie równoznaczny z akcepcją proponowanych zmian. Odmowa wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany będzie równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w PROGRAMIE 4MASS.
3.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI:
4mass S.A.
ul Z. Vogla 2 a
02-963 Warszawa (Wilanów)
Telefon: 538 99 44 33